Voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden voor de levering van soft- en hardware en het verlenen van diensten door C-Device te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder handelsregisternummer 34.172.894.

Artikel 1 – Algemene bepalingen / toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij C-Device goederen en/of diensten levert of werken tot stand brengt, in het bijzonder met betrekking tot hard- en software, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van een ieder die wij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst inschakelen.
 2. C-Device behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen beide algemene voorwaarden, zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.
 5. Deze voorwaarden zullen ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 2 – Prijs, kosten en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
  1. gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;
  2. exclusief BTW, andere belastingen, heffingen, rechten en eventuele niet op de opdracht vermelde van toepassing zijnde kosten zoals bijv. inzake vervoers- en verzekeringskosten.
 2. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, kan de Opdrachtgever nimmer enig recht op compensatie, korting, verrekening of opschorting hanteren. Indien wij aan Opdrachtgever een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is en van hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als verklaring van verrekening.
 5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties).
 6. De Opdrachtgever is aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij een door hem verschuldigde opeisbare som, ondanks aanmaning, niet voldoet en wij de vordering aan derden in handen geven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat wordt geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan Opdrachtgever in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten de overeenkomst te liquideren bedrag.
 7. De door Opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en, tot slot, op de hoofdsom.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen/offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Wij hebben het recht na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever, de aanbieding te herroepen binnen drie dagen bij aangetekend schrijven. De aanbieding vervalt in ieder geval 14 dagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld. De termijn van 14 dagen geldt niet indien de toeleverancier gedurende deze termijn de condities wijzigt en wij Opdrachtgever van de wijziging op de hoogte stellen. Per die datum geldt de oude offerte als vervallen en geldt de nieuwe offerte inclusief wijziging tussen partijen.
 2. De door ons opgestelde offertes, de daaraan ten grondslag liggende analyse en informatie, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden verveelvoudigd, noch aan derden worden overhandigd, medegedeeld dan wel ter inzage gegeven. Het recht op het productief maken van deze analyse, informatie en offerte, berust eveneens bij ons.
 3. Afspraken met en toezeggingen van ons personeel zijn voor ons alleen bindend indien deze uitdrukkelijk op de kooporder zijn vastgelegd of anderszins schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 4. Gegevens door ons verstrekt in de vorm van prijslijsten, tekeningen, drukwerken, brochures en andere documentatie, zijn aan wijziging onderhevig en binden ons niet tenzij deze gegevens schriftelijk met Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Overeenkomsten, wijzigingen

 1. Een overeenkomst met een Opdrachtgever komt pas tot stand – al dan niet na een offerte – wanneer de opdracht schriftelijk door ons is bevestigd of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. Wij zijn door en vanaf de onder artikel 4 lid 1. genoemde aanvaarding van de opdracht gebonden.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Wij zijn bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, zoals gewijzigde maar gelijkwaardige hardwarecomponenten/software, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, een goede uitvoering van de overeenkomst of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreft die een verbetering betekenen. Het is de Opdrachtgever bekend, dat de hardware/software voortdurend technische wijzigingen ondergaat. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat wij zaken leveren in de gangbare versie/uitvoering op het moment van levering.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Indien daarentegen veranderingen vermindering van de kosten tot gevolg hebben, dan kunnen wij besluiten dat deze veranderingen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 6. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of bestellingen is het risico voor de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het overeengekomen tijdstip van beschikbaarstelling van levering door ons wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van ons geen beroep worden gedaan.

Artikel 5 – Niet-nakoming

 1. Indien de Opdrachtgever op enige wijze jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de Opdrachtgever, zijn wij, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een en ander onverminderd de andere rechten van ons onder welke overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook:
  1. De uitvoering van een overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
  2. Al onze eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten en/of;
  3. Elke overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. In alle in artikel 5 lid 1. genoemde gevallen zijn wij voorts gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten op dit punt te effectueren.

Artikel 6 – Zekerheid

 1. Indien er goede grond bestaat voor ons om te vermoeden dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van ons genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm.
 2. Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door ons gedaan verzoek als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen de Opdrachtgever aan ons uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zullen wij gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

Artikel 7 – Eigendom, risico

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen en zaken blijven eigendom van C-Device of haar (toe)leveranciers, totdat alle desbetreffende bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2 lid 5. en 6., waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan C-Device zijn voldaan.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die door C-Device zijn/worden geleverd aan de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aangewezen derde (bijv. een transporteur) zijn gebracht. Indien is overeengekomen dat C-Device zorgdraagt voor het transport, draagt C-Device eveneens het risico tot het moment van uitladen op bestemming.
 3. De goederen en/of diensten zijn geleverd, zodra wij ten overstaan van de Opdrachtgever hebben aangetoond dat de geleverde zaak aan de hand van een test onder normale bedrijfsomstandigheden goed functioneert.
 4. Als plaats van levering geldt onze vestigingsplaats tenzij anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de zaken niet in ontvangst neemt of niet kan nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen wij de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan onder kennisgeving aan Opdrachtgever, onverminderd ons recht om de overeenkomst te ontbinden met behoud van het recht op schadevergoeding.
 5. De Opdrachtgever is verplicht de in artikel 7 lid 1. bedoelde zaken, zo lang de eigendom nog niet is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en gemerkt als ons eigendom te bewaren en deze volledig tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verlies en beschadiging te verzekeren en de polis op verzoek aan ons ter inzage te geven. Tevens is de Opdrachtgever verplicht op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die wij ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 6. Door ons geleverde zaken, die krachtens lid 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
 7. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dient de Opdrachtgever op eerste verzoek aan ons te verpanden op de manier, die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW. Hetzelfde geldt voor de vorderingen, die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken. Een en ander op straffe van een direct opeisbare boete van 15% van de openstaande vordering, te verhogen met 5% van de openstaande vordering voor elke dag dat de Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, onverminderd ons recht om nakoming te vorderen.
 8. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons c.q. zijn verplichtingen als neergelegd in de leden 6., 7. en 8. van dit artikel dan wel wij goede grond hebben te vrezen, dat de Opdrachtgever tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder enige machtiging van de Opdrachtgever of de rechter terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden, onverminderd onze verdere rechten jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% over het door hem verschuldigde bedrag voor elke dag dat opdrachtgever in gebreke blijft. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 8 – Levering, termijn, uitstel en overschrijding

 1. Wij zijn bevoegd verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
 2. Indien wij met de Opdrachtgever levering op plaats van bestemming zijn overeengekomen, geschiedt de verzending of het vervoer voor rekening en risico van Opdrachtgever tot de plaats van bestemming die door de Opdrachtgever is aangegeven, voor zover deze plaats met normale vervoermiddelen redelijkerwijze te bereiken is. Voor zover de plaats en de plek waar de installatie plaats moet vinden, niet met de gebruikelijke transportmiddelen bereikbaar is, hebben wij het recht de koper de daardoor ontstane meerkosten in rekening te brengen.
 3. De levering tegen de overeengekomen prijs geschiedt exclusief implementatie/ installatie, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De opgegeven leverings-/implementatie-/installatietermijn is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. De leverings-/implementatie-/installatietermijn gaat in nadat wij de opdracht hebben aanvaard, de volledige gegevens voor de uitvoering hebben ontvangen en wij de betaling van hetgeen bij opdracht verschuldigd is, hebben ontvangen.
 6. Bij het implementeren/installeren zal de Opdrachtgever de nodige medewerking verlenen teneinde de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
 7. Indien door toedoen van Opdrachtgever de implementatie/installatie niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden, vindt het bepaalde in art. 6 toepassing als ware de implementatie/ installatie volbracht op de daarvoor overeengekomen uiterste datum. Wij blijven niettemin verplicht binnen een nader tussen partijen overeen te komen termijn de geleverde zaak te implementeren/installeren.
 8. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden die realisering op of binnen de opgegeven leverings-/implementatie-/installatietermijn onmogelijk maken, stellen wij de Opdrachtgever hier van zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 9 – Medewerking Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij noodzakelijk of nuttig achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Indien is overeengekomen, dat Opdrachtgever aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die wij aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.

Artikel 10 – Reclamatie, garantie en aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken, de verrichte diensten of tot stand gebrachte werken terstond na de levering te controleren. Reclamering ter zake uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen twee dagen na aflevering van de zaak of oplevering van de diensten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak ter zake van die gebreken vervalt.
 2. Reclames betreffende de gebreken of tekortkomingen, die niet waarneembaar zijn bij aflevering en betreffende de kwaliteit van geleverde zaken of verrichte diensten, moeten binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, maar niet later dan zes maanden na factuurdatum, schriftelijk bij ons worden ingediend, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak ter zake die gebreken vervalt.
 3. De reclamant dient ons in de gelegenheid te stellen de klacht te controleren, bij gebreke waarvan de klacht als niet ingediend zal worden beschouwd.
 4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, uitvoering, printsnelheid, harddiskcapaciteit, gebruiksaanwijzing et cetera kunnen geen grond voor reclamatie opleveren.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staan wij met inachtneming van het hierna bepaalde in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de door ons verrichte werkzaamheden en toegepaste constructie. Met betrekking tot geleverde zaken welke wij van een derde hebben betrokken, strekt onze garantie niet verder dan de door deze derde aan ons verstrekte garantie. Wij zullen al hetgeen doen respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van ons gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 6. Voornoemde garantie houdt in dat wij alle zaken of onderdelen, welke binnen een periode van zes maanden na levering/installatie, door materiaal of fabricagefout onbruikbaar zijn bevonden, kosteloos herstellen of opnieuw leveren, dan wel de Opdrachtgever crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag van de gebrekkige zaak.
 7. Op verrichte reparaties en onderhoudswerkzaamheden verlenen wij een garantie van drie maanden. De garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie in de normale werkuren. Met inachtneming van het bepaalde in de leden 17. en 18. is aansprakelijkheid voor schade die voor Opdrachtgever ontstaat bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, in welke vorm dan ook, uitgesloten.
 8. Indien Opdrachtgever het geleverde op een andere dan de oorspronkelijke bestemming heeft geplaatst, moet zij ons de meerkosten die daardoor voor ons ontstaan bij het herstellen van de gebreken, vergoeden.
 9. Mocht na een door ons ingesteld onderzoek blijken, dat de oorzaak van in het vorige lid bedoelde onvolkomenheden in het computersysteem of anderszins bij de Opdrachtgever ligt, dan zal de Opdrachtgever aan ons de kosten vergoeden, welke wij ter zake het onderzoek hebben gemaakt.
 10. Tenzij schriftelijk overeengekomen, staan wij niet in voor de bruikbaarheid van de geleverde zaken, verrichte diensten en tot stand gebrachte werken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden. Evenmin garanderen wij de bruikbaarheid van de geleverde soft- en hardware indien Opdrachtgever deze soft- of hardware combineert met niet door ons geleverde software/hardware. Mededelingen en opgaven omtrent resultaten en/of te verwachten prestaties van de geleverde zaken of diensten en/of gebruiksadviezen, zijn vrijblijvend en binden ons niet.
 11. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dwingende voorschriften van verzekeraars. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor de (on)bevoegdheden van de Opdrachtgever om het geleverde aan te sluiten op bij de Opdrachtgever aanwezige apparatuur.
 12. Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Demontage en montage van de zaken geschiedt uitsluitend door ons, doch voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. In alle gevallen waarin een beroep op garantie wordt gedaan, dient de Opdrachtgever op verzoek van ons het afleveringsbewijs aan ons te overleggen, althans ter genoegen van ons aan te tonen wanneer de levering heeft plaatsgevonden.
 14. De garantieaanspraak vervalt indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden, wij tijdig te kennen hebben gegeven, dat wij ons niet kunnen verenigen met een haar door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen, die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, de gebreken zijn veroorzaakt door geweld van buitenaf, weersinvloeden, slijtage, chemische, elektronische invloeden, of andere buiten de controle van ons liggende oorzaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 15. Bij garantieaanspraken is de Opdrachtgever slechts bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten onder voorwaarde van zekerheidsstelling van het nog openstaande bedrag.
 16. Rechtsvorderingen ter zake reclame of garantie dienen binnen één jaar na tijdige reclamering of straffe van verval in rechte te worden ingediend.
 17. Behoudens aanspraken tot het betalen van schadevergoeding gebaseerd op bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ons en behoudens voor zover de verzekering van ons dekking biedt en uitkeert, geldt de voldoening aan bovenstaande garantie als enige en algehele schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid van ons.
 18. Wordt het bepaalde in het voorgaande lid in verband met de feitelijke omstandigheden van het geval door de rechter onredelijk bezwarend geacht dan wel wordt een beroep op die bepaling in strijd met de redelijkheid en billijkheid geacht, dan is de aansprakelijkheid van ons voor ontstane schade in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade en wel maximaal tot een bedrag dat gelijk is aan de netto-factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt met een maximum van € 10.000,–.
 19. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die wij aan een derde hebben opgedragen, is beperkt tot zover als de derde ons effectief vrijwaart. Wij zullen al hetgeen doen respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van ons gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 20. Verdere aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, aan personen of dieren etc. zowel bij de Opdrachtgever als bij derden is uitgesloten.
 21. De Opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht aan ons zijn ingeschakeld. De Opdrachtgever vrijwaart ons en onze medewerkers tevens voor aanspraken van derden ter zake schade, die wordt veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde diensten en producten. Deze bepaling vindt uitzondering indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons dan wel de vordering haar grondslag vindt in dwingend recht en wij onze aansprakelijkheid ter zake wettelijk in het geheel niet kunnen uitsluiten.

Artikel 11 – Geheimhouding / vertrouwelijkheid gegevens

Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 12 – Rechtsverwerking/rechtsafstand

Het nalaten door ons om te eniger tijd enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht haar rechten aan om alsnog volledige nakoming door Opdrachtgever op te eisen. Het zich neerleggen door ons bij een schending van een verplichting van Opdrachtgever impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting voor ons voortvloeiende rechten.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onverminderd de aan ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie zijn gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, verhindert, daaronder mede begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkades, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, vertraagde levering door onder leveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

 

Artikel 14 – Diversen

 1. De Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met ons niet aan derden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Indien wij met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen één of meer overeenkomsten sluiten, is ieder van deze (rechts)personen jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit deze overeenkomst(en) voortvloeien.
 3. Wij zijn bevoegd om – indien dit noodzakelijk, dan wel wenselijk geacht wordt – voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de vooraf verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten die wij sluiten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen. Indien een zaak behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil uitsluitend aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel 16 – Aanvulling algemene voorwaarden

Indien een beding in deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd behouden wij ons het recht voor een nieuw beding in plaats van het (ver)nietig(d)e beding te stellen en de algemene voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.

 

C-Device
Dalsteindreef 141
1112XJ Diemen
Nederland

Tel: 020-2619407
E-mail: info@c-device.com
Web: www.c-deviceshop.com
BTW no.: NL122465751B01